Ma - Vr | 09.30 uur - 16.30 uur en Za | 09.00 uur - 16.00 uur op afspraak

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

HOTTUBSelect B.V. (hierna: “HOTTUBSelect”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door HOTTUBSelect worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.hottubselect.nl (hierna aangeduid als “de website”). HOTTUBSelect acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. HOTTUBSelect zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

HOTTUBSelect verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan HOTTUBSelect, zoals bij:

Telefonisch of mailcontact of contact via de social mediakanalen van HOTTUBSelect;
Het al dan niet via de website aangaan van een overeenkomst met HOTTUBSelect met betrekking tot de levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
Het versturen van een bericht middels het contactformulier of chatmodule op de website;
Het schrijven van een review op de website;
Het inschrijven op de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.
De persoonsgegevens die u aan HOTTUBSelect verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacy policy.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en HOTTUBSelect gesloten overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door HOTTUBSelect aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten, door HOTTUBSelect in te schakelen onderaannemers voor het verrichten van met u overeengekomen werkzaamheden, de toeleverancier van aan u geleverde producten voor de afwikkeling van uw eventuele garantieaanspraken, maar ook een online betaalprovider indien u middels de webshop van HOTTUBSelect producten bestelt en betaalt.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal HOTTUBSelect de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Indien u eens een overeenkomst met HOTTUBSelect hebt gesloten, mag HOTTUBSelect u evenwel zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op, of relevant zijn voor, de producten of werkzaamheden die eerder door u van HOTTUBSelect zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt HOTTUBSelect mogelijk gebruik van het programma ‘MailChimp’. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat nodig is om u de nieuwsbrieven te kunnen versturen.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en HOTTUBSelect gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

Daarnaast verwerkt HOTTUBSelect persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, alsook op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen HOTTUBSelect of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de telecom- en hostingproviders van HOTTUBSelect, om de belvoorzieningen c.q. website en e-mailvoorzieningen van HOTTUBSelect te kunnen exploiteren, de exploitant van de door HOTTUBSelect gebruikte review- en chatsoftware op de website voor het kunnen openbaren van uw review c.q. het kunnen voeren van chatgesprekken, de exploitant van de door HOTTUBSelect gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals OneDrive) en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van HOTTUBSelect te kunnen verzorgen. In dit kader maakt HOTTUBSelect voorts gebruik van boekhoud-/administratieprogramma’s van derde partijen; deze partijen ontvangen middels het betreffende boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens, waaronder u naam en adresgegevens, voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van HOTTUBSelect noodzakelijk is. Ook werkt HOTTUBSelect samen met webbeheerders en een online marketingbureau die toegang zouden kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van HOTTUBSelect toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie HOTTUBSelect persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. HOTTUBSelect zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van HOTTUBSelect vallen, evenals door HOTTUBSelect ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover HOTTUBSelect de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal HOTTUBSelect de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als HOTTUBSelect, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die HOTTUBSelect gebruikt

HOTTUBSelect gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt HOTTUBSelect gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt HOTTUBSelect gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Fotomateriaal en plaatsaanduidingen

Indien u als klant een overeenkomst met HOTTUBSelect hebt gesloten en HOTTUBSelect op uw locatie foto-opnames wenst te maken van het aan u geleverde product of HOTTUBSelect, bijvoorbeeld op de website, middels een kaart wil tonen dat hij op uw locatie een hottub heeft geleverd, gebeurt dit slechts als u daarvoor voorafgaand toestemming hebt gegeven. Ten aanzien van het fotomateriaal geldt dat HOTTUBSelect het fotomateriaal uitsluitend verwerkt (waaronder delen met derden mede begrepen) voor de doeleinden waarop uw toestemming betrekking heeft.

Uw rechten

U heeft het recht om HOTTUBSelect te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door HOTTUBSelect slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. HOTTUBSelect legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door HOTTUBSelect, kunt u contact opnemen met HOTTUBSelect. HOTTUBSelect helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door HOTTUBSelect of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

HOTTUBSelect B.V
Wanroijseweg 36
5451 HA Mill (Nederland)

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: +31(0)413 275566

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »